پوشش ضدحریق اسکلت فلزی

پوشش ضد حریق اسکلت فلزی به عنوان مهم ترین بخش حفاظت غیرعامل است و اجرای آن در برابر حریق از متداول ترین روشهای محافظت سازه در زمینه مهندسی حریق به شما ر می آید . با درنظرگرفتن اصل مکانیکی لزوم پوشش ضد حریق اسکلت فلزی ساختمان ها در برابر حریق به عنوان مهم ترین بخش محافظت غیرعامل همواره می بایست مدنظر کارشناسان و طراحان سازه قرار بگیرد . در اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی عمدتاً‌ ستون ها و تیرهای اصلی جهت عایق سازی قابهای سازه ای مورد تقویت قرار می گیرند . سطوح دیوارها ، سقف و کف از دیگر موارد مقاوم سازی غیرعامل در مقابل حریق می باشد که در موارد خاص مورد عایق قرار می گیرند .

بسیاری از پروژه های اخیر